JPP smjernice

Kako bi se olakšale provedbu projekata JPP-a, mnoge europske države su usvojile posebne propise ili smjernice za pružanje pravnog okvira ili usmjeravanja i poticanja provedbi takvih projekata. Provedba javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj je već odavno počela. Važan je preduvjet daljnjeg razvoja koji se postiže snažnom političkom voljom za daljnji razvoj i provedbom JPP modela za rast i izgradnju infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP) na sjednici održanoj 8. lipnja 2006. Uz ovaj prihvat, Vlada je dala svoju potporu za razvoj projekata prema ugovornom obrascu JPP modela. To ne znači da se nakon određenog razdoblja ugovorene provedbe oblika JPP i daljnje analize iskustva neće doći do nove spoznaje i nove odluke o provedbi nekog novog modela JPP-a. Osim definiranja JPP-a osnova koje će se primjenjivati u provedbi JPP projekata, postoje i procedure za postavljanje smjernica za izbor privatnog partnera, osnovne elemente ugovora o JPP-u, i odobravanja projekata JPP-a. Važne Institucije Ured za javnu nabavu je posebna agencija Vlade Republike Hrvatske, kojoj je povjereno izvršenje provedbi, nadzor i primjenu Zakona o javnoj nabavi i druge podzakonske propise koji se mogu donijeti u području nabave. Ured izdaje naredbe i daje mišljenja […]

Sve što niste znali o javno-privatnom partnerstvu a niste smjeli da pitate

Javno privatno partnerstvo odnosi se na ugovore koje nastaju između sa jedne strane javnog partnera ili više njih (četvrt, grad, županija, država), a na drugoj strani privatnog poduzetnika koji je spreman uložiti svoj kapital, proizvodne i druge kapacitete u izgradnju, adaptaciju i aneks javne ustanove, komunalne i druge infrastrukture koja ima za cilj da poboljšaju javne i druge potrebe građana. Partnerski odnos se zasniva na izražavanju određenih interesa javnog i privatnog partnera. Glavni interes javnog partnera je osigurati što je prije moguće, javne službe ili nadograditi postojeće građanima. Do sada su oblici ispunjenja javnih potreba bili bazirani na temelju izravnog i neizravnog financiranja iz državnog proračuna. Proračunska sredstava su bila osiguravana preko tradicionalnih izvora, zadužnica u bankama i svim ostalim raspoloživim sredstvima. S druge strane, razvojem i jačanjem privatnih poduzetnika stvorene su mogućnosti za njihovo profitabilno ulaganje u izgradnju javnih objekta koji ne mogu biti u njihovom vlasništvu, ali će im omogućiti da ulažu i angažiraju proizvodnju, usluge i druge kapacitete namijenjene za poboljšanje javne službe. Za početak partnerstva, javni i privatni partneri moraju biti u stanju ostvariti te projekte. Kada je riječ o uslugama koje će se pružati za vrijeme cijelog razdoblja trajanja projekta, javni partner mora biti u stanju […]